منشور حقوقی

موافقتنامه شرکت در چالش‌های فناوری و نوآوری نانو

موافقتنامۀ حاضر میان ستاد ویژۀ توسعۀ فناوری نانو به عنوان برگزارکنندۀ «چالش‌های فناوری و نوآوری نانو» از یک سو و شرکت‌کنندگان در «چالش‌های فناوری و نوآوری نانو» (که از این پس به اختصار «چالش» نامیده می‌شود) از سوی دیگر منعقد و امضای الکترونیکی می‌شود و مفاد آن مستنداً به مادۀ ۱۰ قانون مدنی و مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیک برای طرفین و قائم‌مقام قانونی ایشان الزام‌آور است.
بخش اول: ایجاد حساب کاربری و پذیرش مقررات چالش
مادۀ ۱- شرکت در چالش و استفاده از سامانه و اجزای آن مستلزم ایجاد یک حساب کاربری همراه با گذرواژۀ اختصاصی است.
مادۀ ۲- ایجاد حساب کاربری در سامانۀ چالش مشروط به تأیید و امضای الکترونیکی مقررات حاضر است. ایجاد حساب کاربری و تأیید و امضای الکترونیکی مقررات حاضر به معنای مطالعه و پذیرش کامل این مقررات و حاکمیت مفاد آن بر روابط طرفین خواهد بود.
مادۀ ۳- شرکت‌کنندگان علاوه بر مقررات حاضر، ملزم به رعایت کلیۀ قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشند.
مادۀ ۴- ایجاد حساب کاربری در سامانه چالش باید بر مبنای ورود اطلاعات صحیح و واقعی شخص شرکت‌کننده در چالش صورت پذیرد و هر شخص تنها باید یک حساب کاربری داشته باشد. حفظ محرمانگی حساب کاربری و گذرواژه و مسؤولیت ناشی از ایجاد و استفاده از حساب کاربری بر عهدۀ دارندۀ آن خواهد بود.
مادۀ ۵- ایجاد حساب کاربری و ورود اطلاعات باید توسط شخص شرکت‌کننده صورت پذیرد، در غیر این صورت، فردی که به نمایندگی از شرکت‌کننده اصلی اقدام به ورود اطلاعات و ایجاد حساب کاربری می‌کند، مسؤولیت اثبات نمایندگی و اذن قانونی از طرف شرکت‌کنندۀ اصلی را بر عهده خواهد داشت.
بخش دوم: شرایط شرکت در چالش
مادۀ ۶- شرکت‌کننده باید مالک قانونی کلیۀ اطلاعاتی باشد که در اختیار چالش قرار می‌دهد یا مجوز قانونی لازم را برای این که آن اطلاعات را در اختیار چالش قرار دهد، داشته باشد. در غیر این صورت، در برابر چالش، مراجع ذی‌صلاح و اشخاص ذی‌نفع به طور مستقیم مسؤول خواهد بود.
مادۀ ۷- شرکت‌کننده اذعان می‌دارد هیچ یک از اطلاعاتی که در اختیار چالش قرار می‌دهد، ناقض یا نافی حقوق مادی و معنوی اشخاص ثالث یا قوانین و مقررات کشور یا اصول شرعی و اخلاقی نبوده و مسؤولیت مستقیم ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده را بر عهده می‌گیرد.
مادۀ ۸- شرایط پذیرش طرح‌های مفهومی یا نمونه‌های اولیه (پروتوتایپ)، فرایند ارزیابی، داوری و اعلام نتایج چالش، سازوکارهای حمایت‌ ستاد توسعه فناوری نانو از برگزیدگان چالش از طریق ثبت اختراع یا تسهیلات تجاری‌سازی و سایر موارد مشابه در فراخوان اختصاصی چالش یا سایت اینترنتی چالش (به نشانی www.nanochallenge.ir) به شرکت‌کنندگان اعلام خواهد شد.
بخش سوم: حفظ محرمانگی و حقوق مالکیت مادی و معنوی
مادۀ ۹- «چالش» متعهد به منع افشا و انتشار و حفاظت از کلیۀ اطلاعات محرمانۀ دریافتی از شرکت‌کنندگان است و تعهد می‌کند کلیۀ استانداردها و فرایندهای حرفه‌ای حفاظت و نگهداری از اطلاعات محرمانۀ شرکت‌کنندگان را در تمامی مراحل اجرای برنامه رعایت کرده و از بسترهای فنی و اداری مؤثر، امن و شفافی در هنگام ثبت، نگهداری، انتقال و معدوم‌سازی اطلاعات محرمانه استفاده نماید.
مادۀ ۱۰- «چالش» متعهد به طبقه‌بندی اطلاعات دریافتی از شرکت‌کنندگان بوده و ملزم است دسترسی به اطلاعات محرمانه را با رعایت طبقه‌بندی فوق، منحصراً برای اشخاصی ایجاد کند که برگزاری «چالش» لزوماً منوط به مداخله و نقش‌آفرینی آنان است.
مادۀ ۱۱- هر گونه دسترسی اشخاص مندرج در مادۀ ۱۳ به اطلاعات محرمانه مؤکداً باید پس از امضای قرارداد محرمانگی و منع افشا و استفادۀ شخصی از اطلاعات بوده و «چالش» باید اقدامات لازم را برای ثبت و ضبط فرایند گردش اطلاعات محرمانه با قید اشخاص دریافت‌کننده، تاریخ دریافت و سایر توضیحات ضروری به عمل آورد.
مادۀ ۱۲- مادامی که خلاف آن به نحو قانونی اثبات نشده است، فرض بر این است که کلیۀ ایده‌ها، خلاقیت‌ها، طرح‌های مفهومی و سایر اطلاعات فنی و تجاری ثبت شده در سامانۀ چالش به طور صد در صدی در مالکیت مادی و معنوی شرکت‌کننده‌ای است که آن‌ها را زودتر در سامانه به ثبت رسانده است.
مادۀ ۱۳- صرف شرکت در «چالش» هیچ‌گونه تغییر، محدودیت یا تعهدی نسبت به مالکیت و حقوق مادی و معنوی شرکت‌کنندگان ایجاد نمی‌کند. «چالش» حقوق مالکیت مادی و معنوی شرکت‌کنندگان را در این خصوص به رسمیت شناخته و مساعدت مناسب را برای محافظت این حقوق و استیفای آن‌ها به نفع شرکت‌کنندگان به عمل خواهد آورد.
مادۀ ۱۴- به درخواست شرکت‌کننده یا مراجع ذی‌صلاح قانونی و با هدف تسهیل احقاق حقوق صاحبان اطلاعات، «گواهی تقدم ثبت داده» با ذکر تفصیلی ایده‌ها، خلاقیت‌ها، طرح‌های مفهومی و اطلاعات فنی و تجاری ثبت شده توسط شرکت‌کننده و با قید دقیق تاریخ ثبت در سامانه صادر می‌شود.
مادۀ ۱۵- بدیهی است صدور «گواهی تقدم ثبت داده» به خودی خود به معنای تأیید کارایی و ابتکاری‌بودن اطلاعات یا تأیید مالکیت شرکت‌کننده نبوده و صرفاً می‌تواند در کنار سایر ادلۀ قانونی برای اثبات در اختیار داشتن اطلاعات توسط شرکت‌کننده در تاریخ معین مورد استناد واقع شود. همچنین، صدور این گواهی مانع از آن نمی‌شود که اشخاص ذی‌نفع و مراجع ذی‌صلاح اثبات کنند که این اطلاعات به هر دلیل قانونی، غیرقابل حمایت است یا مالکیت یا حق تقدم شرکت‌کننده را با ادلۀ معتبر مورد تردید قرار دهند.
بخش چهارم: سایر مقررات
مادۀ ۱۶- در صورتی که هر یک از شرکت‌کنندگان یکی از مفاد این موافقتنامه را نقض کند، «چالش» می‌تواند به تشخیص مدیران مربوطه، عضویت یا شرکت شخص مزبور را محدود، تعلیق یا لغو نماید.
مادۀ ۱۷- مقررات «چالش» در طول زمان ممکن است تغییر یابد. مقررات اصلاح‌شده همزمان پس از اطلاع‌رسانی مناسب، لازم‌الاجرا خواهند بود. ادامه استفاده از سامانۀ اینترنتی چالش و شرکت در چالش به معنای پذیرش مقررات جدید می باشد. تغییرات مقررات عطف بماسبق نشده و به حقوق مکتسب شرکت‌کنندگان قبل از این تغییرات خللی وارد نمی‌کند.